Berita

27 September 2019   06:09 WIB

SMANSA SEMARANG NGURI-NGURI BUDAYA JAWA

SMANSA SEMARANG NGURI-NGURI BUDAYA JAWA

SMANSA SEMARANG NGURI-NGURI BUDAYA JAWA

Nuwun, kula nuwun.

Dhumateng para sutrisna budaya jawa engkang dhahat kinurmatan. Amit kaliman pasang tabe, lepatna ing tulah sarik, kasabetna ing ila-ila dina dhumawahing tawang-tawang.

Keparengna ageng SMA N 1 Semarang ing titi wanci dinten Respati surya kaping 26 September warsa 2019 wiwit tabuh 06.30 dumugi 15.30 WIB, para dwija, narakarya anggenipun nindakaken jejibahan makarya, sami ngedi busana kakung lan putri agemanipun  busana jawa gagrag Sala.

Lamun cinandra katon edipeni, gendhes luwes marak ati kadyo bethara lan bethari, ing pengajab, mugi-mugi saged tinulat-tinuladha mring sakehing bebrayan sami, satemah sesarengan nguri- uri budaya jawi ing bumi pertiwi mugi tansah hangrembaka lan lestari.

Kanthi hasesanti jaya-jaya wijayanti, saiyek saeka kapti, tansah nyawiji mrih lulus raharjaning kita sami, anggenira nggulawenthah putra putri SMA Negeri siji, mugi dados tetungguling Nagari.

Nuwun