Berita

10 Juli 2018   07:24 WIB

Input data online siswa baru

 

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 736 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 736 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sman1smg/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/1ee9c4e06a479326163b648164852885d36b3633', 'contents' => 'eyJpdiI6ImxmUlJVb29RXC9FSmttVTFYMGNUZFRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxPSUtTNUc2OU85VnZocTdQWTVjSmc2MXNBTG9UcFpReGpxZHhJNHFGK242eEtiQTlRcHBwanlmakJSeHNTYllDbnlqSWtZMm5SaUM0M2Y3R3lYZjd1TmNVRlFLTDJ6T0h2aFRqWnhOOVNMVXhcL0lUeE5QZWVXd3NBaWVRSHBzd20waVRla1l1UHZrUm1SOTFEMTlIXC9FWFdmUmRYZUpmNVwvdVlFOUZvbFhrT3BkUndrUnFZNEJydEZ1Q3U1b2I4VGd3T2ZDK1FLKzhCcUpSbVZvSlc4bUZzbGFUblpaT0w3K1dOYUU4YUlOY2dzSVdjYXNvY1VJTHBBZTM4REsyN0czbm55YUFnUnQydWg4d2Y5K2hYQmJpQncxUWdpdEMrYTdpZDE1cndHejdVODkyK0VURWg1cFZ0Qkg0TGk0WUpaaFlsTkl6OWs1c0VYMENrb21Va0x2bXhEcW9qZ2lYM2l4KzZDcFNnZUM5NFM0VkFVakdPbHhxTm1EVG1vTXNQU0QxXC9VZGxYTlNCMElHbWJmZFI5cTA1OHMyVlwvZ3RFQUY1UGdMZitnd3l0ND0iLCJtYWMiOiIwMTU1ODc1M2U0MTAxMDk5MDU4Mzg1ZTEzZTU5NjBiZDU3ZjUzZmY0MWU4YjVkODBkY2E1OTA1MmMyZTJiZDI3In0=', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/1ee9c4e06a479326163b648164852885d36b3633', 'eyJpdiI6ImxmUlJVb29RXC9FSmttVTFYMGNUZFRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxPSUtTNUc2OU85VnZocTdQWTVjSmc2MXNBTG9UcFpReGpxZHhJNHFGK242eEtiQTlRcHBwanlmakJSeHNTYllDbnlqSWtZMm5SaUM0M2Y3R3lYZjd1TmNVRlFLTDJ6T0h2aFRqWnhOOVNMVXhcL0lUeE5QZWVXd3NBaWVRSHBzd20waVRla1l1UHZrUm1SOTFEMTlIXC9FWFdmUmRYZUpmNVwvdVlFOUZvbFhrT3BkUndrUnFZNEJydEZ1Q3U1b2I4VGd3T2ZDK1FLKzhCcUpSbVZvSlc4bUZzbGFUblpaT0w3K1dOYUU4YUlOY2dzSVdjYXNvY1VJTHBBZTM4REsyN0czbm55YUFnUnQydWg4d2Y5K2hYQmJpQncxUWdpdEMrYTdpZDE1cndHejdVODkyK0VURWg1cFZ0Qkg0TGk0WUpaaFlsTkl6OWs1c0VYMENrb21Va0x2bXhEcW9qZ2lYM2l4KzZDcFNnZUM5NFM0VkFVakdPbHhxTm1EVG1vTXNQU0QxXC9VZGxYTlNCMElHbWJmZFI5cTA1OHMyVlwvZ3RFQUY1UGdMZitnd3l0ND0iLCJtYWMiOiIwMTU1ODc1M2U0MTAxMDk5MDU4Mzg1ZTEzZTU5NjBiZDU3ZjUzZmY0MWU4YjVkODBkY2E1OTA1MmMyZTJiZDI3In0=', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/1ee9c4e06a479326163b648164852885d36b3633', 'eyJpdiI6ImxmUlJVb29RXC9FSmttVTFYMGNUZFRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxPSUtTNUc2OU85VnZocTdQWTVjSmc2MXNBTG9UcFpReGpxZHhJNHFGK242eEtiQTlRcHBwanlmakJSeHNTYllDbnlqSWtZMm5SaUM0M2Y3R3lYZjd1TmNVRlFLTDJ6T0h2aFRqWnhOOVNMVXhcL0lUeE5QZWVXd3NBaWVRSHBzd20waVRla1l1UHZrUm1SOTFEMTlIXC9FWFdmUmRYZUpmNVwvdVlFOUZvbFhrT3BkUndrUnFZNEJydEZ1Q3U1b2I4VGd3T2ZDK1FLKzhCcUpSbVZvSlc4bUZzbGFUblpaT0w3K1dOYUU4YUlOY2dzSVdjYXNvY1VJTHBBZTM4REsyN0czbm55YUFnUnQydWg4d2Y5K2hYQmJpQncxUWdpdEMrYTdpZDE1cndHejdVODkyK0VURWg1cFZ0Qkg0TGk0WUpaaFlsTkl6OWs1c0VYMENrb21Va0x2bXhEcW9qZ2lYM2l4KzZDcFNnZUM5NFM0VkFVakdPbHhxTm1EVG1vTXNQU0QxXC9VZGxYTlNCMElHbWJmZFI5cTA1OHMyVlwvZ3RFQUY1UGdMZitnd3l0ND0iLCJtYWMiOiIwMTU1ODc1M2U0MTAxMDk5MDU4Mzg1ZTEzZTU5NjBiZDU3ZjUzZmY0MWU4YjVkODBkY2E1OTA1MmMyZTJiZDI3In0=', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('1ee9c4e06a479326163b648164852885d36b3633', 'eyJpdiI6ImxmUlJVb29RXC9FSmttVTFYMGNUZFRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxPSUtTNUc2OU85VnZocTdQWTVjSmc2MXNBTG9UcFpReGpxZHhJNHFGK242eEtiQTlRcHBwanlmakJSeHNTYllDbnlqSWtZMm5SaUM0M2Y3R3lYZjd1TmNVRlFLTDJ6T0h2aFRqWnhOOVNMVXhcL0lUeE5QZWVXd3NBaWVRSHBzd20waVRla1l1UHZrUm1SOTFEMTlIXC9FWFdmUmRYZUpmNVwvdVlFOUZvbFhrT3BkUndrUnFZNEJydEZ1Q3U1b2I4VGd3T2ZDK1FLKzhCcUpSbVZvSlc4bUZzbGFUblpaT0w3K1dOYUU4YUlOY2dzSVdjYXNvY1VJTHBBZTM4REsyN0czbm55YUFnUnQydWg4d2Y5K2hYQmJpQncxUWdpdEMrYTdpZDE1cndHejdVODkyK0VURWg1cFZ0Qkg0TGk0WUpaaFlsTkl6OWs1c0VYMENrb21Va0x2bXhEcW9qZ2lYM2l4KzZDcFNnZUM5NFM0VkFVakdPbHhxTm1EVG1vTXNQU0QxXC9VZGxYTlNCMElHbWJmZFI5cTA1OHMyVlwvZ3RFQUY1UGdMZitnd3l0ND0iLCJtYWMiOiIwMTU1ODc1M2U0MTAxMDk5MDU4Mzg1ZTEzZTU5NjBiZDU3ZjUzZmY0MWU4YjVkODBkY2E1OTA1MmMyZTJiZDI3In0=') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58