Laboratorium Fisika

Laboratorium Fisika

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 712 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 712 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sman1smg/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/3118e70ef0533911b2bc025e5783e1fb151c70c0', 'contents' => 'eyJpdiI6IlwvaU1yXC9DY2lsOTNlTVZlR1NGMVpiUT09IiwidmFsdWUiOiJaTG5HcGdONVhaY2hiNGJGNlwveWNTN2twMnh3VFwvTTVtRkZLOGdxR0tOK2lPSUZzdTUwdWFVWjRqZzRWb0NKVGpLdnJ3cWN5a1wvNkN6NE1GK3pQc2dXVUtsM3lkQ0NPbnNrK0N0UTViekdCYUwrUjFnMTh5V2ZFd0crcEk4R3plVkg4T0FcL2NZUDBXazhISk9XZE9icnN6Rkd0WVZzM3NnWklRV1MyK0VEbzNicFNZdVN3QTNjYjBtRkw4SThQVVRTV1pOWVFudVgzQnRlMEpYcUcwelNOWUhUeTR5WnBHaEphN3lXcHRYbEdGVWxYY2x6bUZxXC9sQ01EVlIxZkROTHR6SXdralJtVE5Uc3JDUnpHOEprZDNiVTBMZXc1UThZMWdmY1pYbXFSWmxtTlJ6bGhnR2dVSm5OdEpaVER3eGRQZTBza3FTdUNmR3RIek9SbDNwUHdMcGV0SXlOZ2d2UGFyMDFsa1pqS2tqY3VFc3FrMlpQaVIwTnBLSTVrbG9DY3B1V3NieEtjb0JlTGpQN3J0NGdBamc9PSIsIm1hYyI6IjdiZTRlMTI0Mjg4YzYzNzQ2NzJhYmRhMTRmYWZmZjRlNDBhY2ViNmJmMjVlYjcwZjVlZDU4OTRlMWFhNDlkODkifQ==', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/3118e70ef0533911b2bc025e5783e1fb151c70c0', 'eyJpdiI6IlwvaU1yXC9DY2lsOTNlTVZlR1NGMVpiUT09IiwidmFsdWUiOiJaTG5HcGdONVhaY2hiNGJGNlwveWNTN2twMnh3VFwvTTVtRkZLOGdxR0tOK2lPSUZzdTUwdWFVWjRqZzRWb0NKVGpLdnJ3cWN5a1wvNkN6NE1GK3pQc2dXVUtsM3lkQ0NPbnNrK0N0UTViekdCYUwrUjFnMTh5V2ZFd0crcEk4R3plVkg4T0FcL2NZUDBXazhISk9XZE9icnN6Rkd0WVZzM3NnWklRV1MyK0VEbzNicFNZdVN3QTNjYjBtRkw4SThQVVRTV1pOWVFudVgzQnRlMEpYcUcwelNOWUhUeTR5WnBHaEphN3lXcHRYbEdGVWxYY2x6bUZxXC9sQ01EVlIxZkROTHR6SXdralJtVE5Uc3JDUnpHOEprZDNiVTBMZXc1UThZMWdmY1pYbXFSWmxtTlJ6bGhnR2dVSm5OdEpaVER3eGRQZTBza3FTdUNmR3RIek9SbDNwUHdMcGV0SXlOZ2d2UGFyMDFsa1pqS2tqY3VFc3FrMlpQaVIwTnBLSTVrbG9DY3B1V3NieEtjb0JlTGpQN3J0NGdBamc9PSIsIm1hYyI6IjdiZTRlMTI0Mjg4YzYzNzQ2NzJhYmRhMTRmYWZmZjRlNDBhY2ViNmJmMjVlYjcwZjVlZDU4OTRlMWFhNDlkODkifQ==', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('/home/sman1smg/public_html/storage/framework/sessions/3118e70ef0533911b2bc025e5783e1fb151c70c0', 'eyJpdiI6IlwvaU1yXC9DY2lsOTNlTVZlR1NGMVpiUT09IiwidmFsdWUiOiJaTG5HcGdONVhaY2hiNGJGNlwveWNTN2twMnh3VFwvTTVtRkZLOGdxR0tOK2lPSUZzdTUwdWFVWjRqZzRWb0NKVGpLdnJ3cWN5a1wvNkN6NE1GK3pQc2dXVUtsM3lkQ0NPbnNrK0N0UTViekdCYUwrUjFnMTh5V2ZFd0crcEk4R3plVkg4T0FcL2NZUDBXazhISk9XZE9icnN6Rkd0WVZzM3NnWklRV1MyK0VEbzNicFNZdVN3QTNjYjBtRkw4SThQVVRTV1pOWVFudVgzQnRlMEpYcUcwelNOWUhUeTR5WnBHaEphN3lXcHRYbEdGVWxYY2x6bUZxXC9sQ01EVlIxZkROTHR6SXdralJtVE5Uc3JDUnpHOEprZDNiVTBMZXc1UThZMWdmY1pYbXFSWmxtTlJ6bGhnR2dVSm5OdEpaVER3eGRQZTBza3FTdUNmR3RIek9SbDNwUHdMcGV0SXlOZ2d2UGFyMDFsa1pqS2tqY3VFc3FrMlpQaVIwTnBLSTVrbG9DY3B1V3NieEtjb0JlTGpQN3J0NGdBamc9PSIsIm1hYyI6IjdiZTRlMTI0Mjg4YzYzNzQ2NzJhYmRhMTRmYWZmZjRlNDBhY2ViNmJmMjVlYjcwZjVlZDU4OTRlMWFhNDlkODkifQ==', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('3118e70ef0533911b2bc025e5783e1fb151c70c0', 'eyJpdiI6IlwvaU1yXC9DY2lsOTNlTVZlR1NGMVpiUT09IiwidmFsdWUiOiJaTG5HcGdONVhaY2hiNGJGNlwveWNTN2twMnh3VFwvTTVtRkZLOGdxR0tOK2lPSUZzdTUwdWFVWjRqZzRWb0NKVGpLdnJ3cWN5a1wvNkN6NE1GK3pQc2dXVUtsM3lkQ0NPbnNrK0N0UTViekdCYUwrUjFnMTh5V2ZFd0crcEk4R3plVkg4T0FcL2NZUDBXazhISk9XZE9icnN6Rkd0WVZzM3NnWklRV1MyK0VEbzNicFNZdVN3QTNjYjBtRkw4SThQVVRTV1pOWVFudVgzQnRlMEpYcUcwelNOWUhUeTR5WnBHaEphN3lXcHRYbEdGVWxYY2x6bUZxXC9sQ01EVlIxZkROTHR6SXdralJtVE5Uc3JDUnpHOEprZDNiVTBMZXc1UThZMWdmY1pYbXFSWmxtTlJ6bGhnR2dVSm5OdEpaVER3eGRQZTBza3FTdUNmR3RIek9SbDNwUHdMcGV0SXlOZ2d2UGFyMDFsa1pqS2tqY3VFc3FrMlpQaVIwTnBLSTVrbG9DY3B1V3NieEtjb0JlTGpQN3J0NGdBamc9PSIsIm1hYyI6IjdiZTRlMTI0Mjg4YzYzNzQ2NzJhYmRhMTRmYWZmZjRlNDBhY2ViNmJmMjVlYjcwZjVlZDU4OTRlMWFhNDlkODkifQ==') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58